Ordermottagning: 0660-26 65 77   

Maskinsäkerhetsanalys

Maskincentrum analyserar och utvärderar olycksrisker i, och i anslutning till, kundens produktionsutrustning.

Arbetet sker enligt AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning), som baseras på EU-direktiv om minimikrav för säker användning av t.ex. verktyg, redskap och maskiner – grundkrav för säkerhet och hälsa som gäller användning av all utrustning.

 

Exempel på punkter som ingår i analysen:

• Nödstopp
• Förreglingar
• Skyddsbommar
• Ljusridåer
• Kontaktmattor
• Spånskydd
• Sprängskydd
• Grindar